Bedre arbejdsmiljø med en specialseng til intensiv

93% af intensivpersonalet: At vende tilbage til en standard hospitalsseng vil påvirke vores helbred og trivsel negativt

Bedre arbejdsmiljø til intensivsygeplejerskerne

Undersøgelsesresultatet foreligger af et 1-årigt studie på Southampton University Hospital i England, gennemført i samarbejdemed NHS Foundation Trust.

Undersøgelsen havde til formål at afdække, hvordan det påvirker arbejdsmiljøet og gavner patienterne at skifte standard hospitalssengen ud med en teknolgoisk intensivseng specielt beregnet til at lette udførelsen af den intensive plejeopgave. De afprøvede intensivsenge er Multicare, som har trykaflastning integreret i lejet og sidekip af sengebunden for at lette arbejdet med vending af patienten.

Resume

Mål: At evaluere effekten af at indføre en teknologisk intensivseng på intensivafdelingen ud fra følgende parametre:

 • Frigive tid til plejen
 • Forbedre det fysiske arbejdsmiljø for intensivsygeplejerskerne, herunder især med fokus på at undgå muskuloskeletale skader
 • Lavere sygefravær og mindre brug af midlertidige vikarer
 • Mindre personaleomsætning
 • Reducere omfanget af sengelejekomplikationer hos patienterne (tryksår og VAP)
 • Reducere den gennemsnitlige indlæggelsesperiode for patienterne på afdelingen

Metode: Kvalitative og kvantitative målinger.

Diskussion: Fysisk krævende sygepleje, mangel på sygeplejersker og høj grad af muskuloskeletale skader hos det sundhedsfaglige personale bidrager til øgede driftsomkostninger på grund af sygefravær, høj personaleomsætning og lav medarbejdertilfredshed på afdelingen. En ledelsesmæssig beslutning om at tilbyde det sundhedsfaglige personale de bedste arbejdsvilkår ved at udskifte almindelige hospitalssenge med teknologiske intensivsenge, der har sidekip til at understøtte vending og lejring, integreret vægt, trykaflastning i lejet og understøttelse af lungeventilation gennem automatiseret kip, for at undersøge om dette kan øge medarbejdertilfredsheden og patienttilfredsheden. Behovsafdækning og forundersøgelser, god implementering og påvist ROI skal sikres i processen.

Konklusion: Efter 1 års afprøvning af intensivsengene, Multicare, giver målingerne og slutevalueringen anledning til beslutning om at indføre intensivsengene som standard på afdelingen.

100% af personalet mener, at Multicare har forbedret deres helbred og trivsel på arbejdspladsen.

93% af personalet mener, at en tilbagevenden til en ikke-specialiseret hospitalsseng vil påvirke deres helbred og trivsel i negativ retning

Introduktion

Det neurointensive sengeafsnit på Southampton universitetshospital har 13 sengepladser, hvor der ydes specialiseret intensivbehandling til patienter, der har en alvorlig sygdom eller skade, der påvirker deres hjerne, rygmarv eller perifere nerver. Der indlægges og behandles årligt 600–700 patienter på afsnittet.

Patienterne på afsnittet er meget plejekrævende og afhængige af hyppig lejring og vending. Mange af patienterne er hypersensitive og bryder sig ikke om berøring i forbindelse med vending og lejring. For sygeplejerskerne er det en fysisk belastende og ressourcekrævende opgave med de hyppige vendinger – patienterne skal som udgangspunkt vendes hver 2. time, og for at det foregår på en sikker måde, skal der være 3-4 medarbejdere om opgaven.

De fysisk hårde arbejdsmiljø kombineret med de fysiske rammer på afdelingen, som giver begrænsede muligheder for at komme til at arbejde ergonomisk korrekt omkring patienten i sengen giver sig udslag i mange arbejdsrelaterede skader på ryg, lænd og nakke hos personalet og et deraf følgende højt sygefravær, lav medarbejdertilfredshed og stigende personaleomsætning. De mange, og ressourcekrævende, vendinger påvirker også medarbejdernes daglige stressniveau, da mange oplever, at der næsten altid er problemer med at samle kollegaer nok til vendingerne, og at man ofte selv må forlade sin egen patient for at hjælpe andre med at vende/lejre.

Det blev besluttet at afprøve den teknologiske intensivseng Multicare på afdelingen idet, Multicare-sengene er specielt udviklet med det formål at lette arbejdet med de mange tunge og tidskrævende vendinger. Studiet fandt sted i 12 måneder, hvor de almindelige senge blev erstattet af intensivsengene Multicare, der, som det eneste leje af sin art har sengerammebaseret sidekip op til 30 grader, som understøtter skånsomme vendinger af patienten.

Mål

A: Frigive tid til plejen

B: Reducere sygefravær samlet set samt fravær specifikt på grund af muskuloskeletale skader

C: Reducere medarbejderomsætningen/% ledige stillinger på afdelingen

D: Øge medarbejdertilfredsheden

E: Øge patienttilfredsheden

F: Reducere omfanget af sengelejekomplikationer som tryksår og VAP samt at forkorte patienternes ophold på intensiv

Metode & dataindsamling

De indsamlede data er både kvalitative og kvantitative og stammer fra dels registreringer i de digitale indberetningssystemer i det engelske sundhedssystem: Critical Care Minimum Data Set (antal indlagte), Adverse Event Reporting-systemet (utilsigtede hændelser), dels afdelingens egne registreringer i deres ressourcestyrings- og dokumentationssystemer og dels fra medarbejdertilfredshedsundersøgelser og patienttilfredshedsundersøgeler. Der blev udviklet et analyse- og evalueringsdesign med henblik på at overvåge og registrere de data, både kvalitative og kvantitative, der var relevante for at vurdere effekten af de ny senge i afdelingen. Der blev foretaget justeringer undervejs for at sikre, at de data, der blev indsamlet, var relevante. Data blev indsamlet for perioden fra 1. kvartal 2016/17 (forud for, at de nye senge ankom til afdelingen) til 1. kvartal 17/18. Følgende kriterier blev evalueret i relation til hvert enkelt mål (A, B, C, D, E, F) iht. de overordnede mål med afprøvningen:
Kriterium Metode Kilde Tilknyttet mål
Efterspørgsel vs. faktisk bemanding Plejetid pr. patient pr. dag SafeCare* A
Anmodning om vikarer Antal, der blev anmodet om Healthrooster* A
Sygefraværsprocent (plejepersonale) samlet set samt specifikt på grund af muskuloskeletale skader Månedlig.

Kvartalsvis.

Samlet i perioden.

Healthrooster* B
Leje af bariatrisk seng Antal dage Afdelingens registreringer B
% ledige stilling, sygeplejersker (Registred Nurse) Månedlig.

Samlet set.

Healthrooster* C
% ledige stillinger assistenter (Unregistred Nurse) Månedlig.

Samlet set.

C
Feedback fra personale Spørgeskema Tilfredshedsundersøgelse på afdelingen D
Feedback fra patienter Nye spørgsmål på det eksisterende patienttilfredshedsspørgeskema Eksisterende patienttilfredshedsundersøgelse E
Indlæggelseslængde Månedlige gennemsnitlige dage Critical Care Minimum Data Set** F
Tryksår opstået under indlæggelsen Antal tilfælde Adverse Event Reporting System*** F
Ventilator Acquired Pneumonias (VAP) Antal tilfælde Adverse Event Reporting System*** F
* it-systemer, der anvendes til tids- og ressource-styring og dokumentation i det engelske sundhedsvæsen.
** it-system, hvor der dagligt registreres data om alle patienter, undtagen nyfødte, indlagt i hospitalssenge i plejemiljø 2 og 3 i England og Wales.
*** indberetningssystem til indberetning af utilsigtede hændelser

Resultater

Key Findings

Den afprøvede intensivseng, Multicare:

 • Muliggør mindre fysisk berøring/håndtering under vendinger og dermed mere skånsomme vendinger for patienten
 • Muliggør vending hver anden time med to sygeplejersker
 • Frigiver tid til pleje, fokus på patientsikkerhed og observation af patienten 1:1
 • Bidrager til at forbedre personalets sundhed og trivsel og fremmer personalefastholdelse og en bæredygtig arbejdsstyrke på afdelingen
Kvalitative målinger: Respondenter blev spurgt, om Multicare havde forbedret faktorerne anført i kolonne 1 nedenfor:
Ja Nej
Spørgsmål Faktiske tal % Ubesvaret %
Fysisk helbred (f.eks. rygsmerter) 45/46 98% 1/46 2%
Mentalt helbred (f.eks. stress) 32/46 70% 14/46 30%
Tid til at nå opgaverne 45/46 98% 1/46 2%
Tid brugt på at vende patienterne 44/46 96% 2/46 4%
Patientsikkerhed 31/46 67% 15/46 33%
Positionering af patienten (VAP) 34/46 74% 12/46 26%
Chest Care 26/46 57% 20/46 43%
Andet
Reduceret sygefravær samlet set samt fravær specifikt på grund af muskuloskeletale skader
Der var en større reduktion i sygefravær på grund af muskuloskeletale skader og rygsmerter.

Reduceret sygefravær intensiv

Færre omkostninger til vikarer

I det engelske sundhedssystem, NHS, ønsker man at tilskynde sundhedsfagligt personale til lægge timer i NHS-ansattes personalebank (NHSP) for at reducere afhængigheden af, og omkostningerne til, midlertidigt personale fra f.eks. vikarbureauer. Afdelingen brugte, før afprøvningen, mange ressourcer på vikarer, fordi det fastansatte personale ikke ønskede at benytte muligheden for at lægge timer i den interne timebank, sandsynligvis på grund af manglende fysisk og mentalt overskud.

Data fra året før afprøvningen sammenlignet med året, hvor afprøvningen pågik, tyder på, at det fastansatte personale blev mere interesserede i bidrage til NHSP-banken, og at der er sket en reduktion i antallet af vikarer og hermed en besparelse i forbindelse med de højere timestaser til vikarerne.

Medarbejder- og patienttilfredshed: Resultater af de kvalitative medarbejder- og patienttilfredshedsundersøgelser

Arbejdsmiljøet: Reduktion i antallet af ryg og andre muskuloskeletale skader og smerter

 • Færre vendinger pr. sygeplejerske i løbet af dagen
 • Sengens funktionalitet
 • Færre skift mellem forskellige senge (for at hjælpe kollegaer med deres patienter)
 • Nemmere at transportere sengen (på grund af det motoriserede 5. Hjul)
 • Frigjort klinisk tid til at yde pleje – vendingerne tager kortere tid ved brug af færre personale
 • Mindre fysisk flytning og håndtering af patienterne

Patienterne: Mere sikkert for patienterne

 • Mindre fysisk håndtering/berøring
 • Ingen problemer med tryksår eller risiko for tryksår
 • Let at opnå den korrekte hældning til vending og lejring
 • Nemmere at håndtere tuben under vending
 • De patienter, der var i stand til at give tilbagemeldinger sagde, at sengene var behagelige
Sengelejekomplikationer/UTH

Opstående tryksår under indlæggelsen: I det år, afprøvningen har varet, har der ikke været nogen tilfælde af tryksår opstået under indlæggelsen på afdelingen.

Afprøvningen viser tydeligt, at personalet ønsker at beholde Multicare på afdelingen på grund af de fordele, de giver både personale og patient. Data i rapporten viser, at sygefravær på grund af muskuloskeletale skader og rygsmerter er blevet mindre og medarbejdertilfredsheden er øget. 
Linet Research: Study Result from Southampton University Hospital Neurosciences Intensive Care Unit
Kontakt os, hvis du ønsker Excecutive Summery tilsendt (på engelsk). Læs mere om Multicare intensivseng med terapifunktioner.